M_

Martin _

Pandémia pomoci Kakume (Pomôžme spoločne Kakume)Ahojte,

Volám sa Martin. V tejto chvíli je úplne jedno kde pracujem, kde bývam, kde som študoval, aké sú moje hobby, akú hudbu počúvam a podobne.

Dôležité je, že chcem pomôcť Kakume. No sám to nedokážem.Kakuma je mesto v Keňi. Pre viac informácii https://en.wikipedia.org/wiki/...

Na Slovensku máme momentálne kvôli Korona vírusu zatvorené asi všetky školy. Viete si predstaviť, žeby takýto stav trval dlhodobo? Žeby sme nemali žiadne školy na Slovensku? Chválabohu, my školy máme.

Naopak v Kakume(ale aj inde na svete) je:
Vzdelanie detí a mladých utečencov v Kakume je ohrozené

  • najstaršiu saleziánsku školu v Kakume podmýva rieka s vychýleným korytom
  • voda už spôsobila kolaps niekoľkých budov
  • ďalšie ohrozené sú priestory s ubytovaním pre učiteľov
  • zrútenie školy oberie o vzdelanie vyše 3000 detí a mladých
  • vzdelanie je pre deti a mladých utečencov v Kakume jedinou cestou k lepšiemu životu

Nedovoľme, aby šancu na lepší život zaplavila voda. Pridajte sa.

Prostredníctvom verejnej zbierky Tehlička chceme zabezpečiť presťahovanie rúcajúcej sa školy na bezpečné miesto. V prvej fáze vybudujeme náhradné ubytovanie pre učiteľov, keďže súčasné ubytovacie jednotky sú ďalšie v poradí pred zrútením. Zachráňte s nami vzdelanie pre viac ako 3000 detí a mladých v utečeneckom tábore Kakuma.

ĎAKUJEME!

Asi na väčšine územia Slovenska, budú školy zatvorené do 27.3.2020 (možno aj dlhšie). Preto som vytvoril túto výzvu. Asi väčšina žiakov a študentov dostala veľa učiva na samoštúdium. Chcem sa ku vám pridať s touto výzvou.

Mojou výzvou je preložiť tento text kompletne do nemčiny do 27.3.2020 bez použitia translatora alebo internetu a následne ho dať skontrolovať učiteľke nemčiny. Chcem to spraviť samoštúdiom pomocou slovníka a učebníc nemčiny, ktoré my ostali zo študentských čias. Teda presne tak ako sa učia deti v Kakume. Bez internetu a možno v budúcnosti bez školy a bez učiteľov.

Nemčinu som naposledy videl na strednej škole, teda pred viac ako desiatimi rokmi. Niečo si ešte pamätám, ale tento text dnes preložiť do nemčiny nedokážem.

O svojom napredovaní , o tom ako mi ide učenie bez učiteľa, vás budem pravidelne informovať.

Pomôžte mi túto výzvu rozšíriť ďalej po Slovensku. Zdielajte , lajkujte hejtujte , komentujte, učte sa spolu so mnou.  Nech je z toho pandémia pomoci pre Kakumu.

Ak vyzbieram len jedno euro, budem sa radovať aj z neho.

Odkaz pre hejterov: Ľúbim vás !

English version:

Hello,

My name is Martin. At the moment it doesn't matter where I work, where I live, where I studied, what are my hobbies, what music I listen to and so on.

Importantly, I want to help Kakuma. It is impossible to do it alone. Kakuma is a city in Kenya. For more information https: //en.wikipedia.org/wiki / ...

In Slovakia, all schools are closed due to the Korona virus. Can you imagine that such a situation lasted for a long time? What if we have no schools in Slovakia? Thank God, we have schools.

On the other hand, in Kakum (and elsewhere):
The education of children and young refugees in Kakum is under threat

the oldest Salesian school in Kakum is washed by a river with a deflected trough
the water has already caused several buildings to collapse
other facilities for teachers are at risk
the collapse of the school puts over 3,000 children and young people to education
    education is the only way for a better life for children and young refugees in Kakum

Let's not let the chance for a better life flood with water. Join us.

Through the public collection Tehlička we want to ensure that the collapsing school moves to a safe place. In the first phase, we will build up spare accommodation for teachers, as the current accommodation units are next in order before collapse. Save us the education for more than 3000 children and young people in the Kakuma refugee camp.

WE THANK YOU!

In most of Slovakia, schools will be closed at least until March 27, 2020 (possibly longer). That is why I created this challenge. Probably most pupils and students received a lot of self-study curriculum. I want to join you with this challenge.

My challenge is to translate this text completely into German by March 27, 2020 without using a translator or the Internet and then have it checked by a German teacher. I want to do it by self-study using a dictionary and German textbooks only. Exactly the way kids in Kakuma learn. Without the Internet and maybe in the future without school and without teachers.

I last saw German in high school, more than ten years ago. I still remember something, but I cannot translate this text into German today.

I will keep you regularly informed about my progress, how I am learning without a teacher.

Help me expand this challenge beyond Slovakia. Share, like, comment, learn with me. Make it a pandemic to help Kakuma.

If I raise only one euro, I will also enjoy it.

Message for haters: I love you!Novinky a komentáre

Autor ani darcovia zatiaľ nepridal nijaké komentáre.

Už darovali

žiadne dary
Výzva pre organizáciu Savio o.z.